Eko sodininkavimas

PAGRINDINIAI ES IR EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI

EKOLOGINIAM SODININKAVIMUI

 

1. Teisės aktai. Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai gaminami, perdirbami, vežami, laikomi, realizuojami ir sertifikuojami vadovaujantis-1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 39), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 123/2008 (OL 2008 L 38, p. 3)

(nuo 2009-0l-0l 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (toliau – Reglamentas) ir Įgyvendinimo reglamentas bei Ekologinio žemės ūkio taisyklių (LR žemės ūkio ministro 2008-04-10 įsakymo Nr. 3D-61) nuostatomis.

2. Ženklinimas. Žemės ūkio ir maisto produktai, atitinkantys Reglamento bei šių taisyklių reikalavimus, gali būti vadinami ekologiškais produktais ir ženklinami ekologiškų produktų sertifikavimo ženklu

3. Taisyklių laikymasis. Šios taisyklės privalomos visiems teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems ūkio subjektams, auginantiems, paruošiantiems ir platinantiems ekologišką žemės ūkio ir maisto ar renkantiems natūralios laukinės augalijos produkcija, bei sertifikavimo įstaigoms, atliekančioms sertifikavimo ir kontrolės darbus.

4. Sertifikavimas. Sertifikavimo įstaiga kontroliuoja, ar pareiškėjas laikosi Reglamento, bei EŽŪ taisyklių. sertifikato ir sertifikavimo ženklo naudojimo reikalavimų. Kasmet po kasmetinės patikros išduoda nustatytos formos sertifikatą.

5. Sertifikavimo mokestis. Priklauso nuo sertifikuojamo ploto, sodams-41,3 Lt/ha, prieskoniniams augalams ir uogynams – 236 Lt/ha, tačiau minimalus ūkio sertifikavimo mokestis – 153 Lt (su PVM).

6. Privalomas mokymasis siekiant gauti ekologinės gamybos sertifikatą. Pareiškėjai turi būti išklausę ekologinio ūkininkavimo kursus (LR žemės ūkio ministro 2008-02-07 įsakymas Nr. 3D-6l).

 

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos sertifikuotas ūkis, atitinkantis Reglamento. Įgyvendinimo reglamento ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus.

Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai – produktai, pagaminti ekologinę gamyba reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Sertifikavimas – sistema, kuria sertifikavimo įstaiga/patvirtina, kad produkto gamybos ir (ar) paruošimo platinimo procesas atitinka nustatytus reikalavimus.

Sertifikatas – dokumentas, išduotas pagal sertifikavimo sistemą ir liudijantis, kad produkto gamybos ir (ar) paruošimo ir platinimo procesas atitinka tam tikrus reikalavimus.

Pereinamasis laikotarpis – bent dvejus metus iki sėjos arba, pievų ar daugiamečių pašarų sklypų atveju – bent dvejus metus iki jų naudojimo pašarams iš ekologinės Žemdirbystės, arba, daugiamečių kultūrų, išskyrus pašarus, atveju – bent trejus metus iki pirmojo ekologiškų produktų derliaus.

Parama už ekologinį ūkininkavimą. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų plėtros programos administravimo taisyklės moka kompensacinės išmokas pareiškėjams, įsipareigojusiems gamybą vykdyti 5 metus. Parama gali gauti ūkininkas ar juridinis asmuo užsiimantis žemės ūkio veikla ir plotas turi būti ne mažesnis kaip l ha žemės ūkio naudmenų. Paramos gavėjas, dalyvaujantis priemonėje ,,Agrarinės aplinkosaugos L išmokos“, turi laikytis privalomų standartų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 4 ir 5 straipsniuose ir III bei IV prieduose, taip pat būtiniausių reikalavimų dėl trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimo ir kitų privalomų reikalavimų, nustatytų nacionalinės teisės aktais.

 

Tankumo reikalavimai Mišriems sodams ir uogynams nėra reikalavimų, todėl nematuojamas.

Medžių tankumas visuose sodų plotuose yra vienodas ir ne mažesnis kaip:

Augalų rūšis                                                                                         Augalų kiekis, vnt./ha

Abrikosai                                                                                             417

Aukštaūgės kriaušės                                                                             333

Aukštaūgės obelys                                                                               417

Aukštaūgės slyvos                                                                                667

Aukštaūgės trešnės                                                                               333

Graikiniai riešutmedžiai                                                                         125

Lazdynai                                                                                              667

Nykštukinės obelys                                                                              2500

Pusiau žemaūgės obelys                                                                        1000

Persikai                                                                                                667

Šermukšniai                                                                                         500

Vidutinio augumo obelys                                                                       667

Vyšnios                                                                                                667

Žemaūgės kriaušės                                                                               1000

Žemaūgės obelys                                                                                  1667

Žemaūgės slyvos                                                                                  1250

Žemaūgės trešnės                                                                                 667

 

Apsauginė juosta – EŽŪ taisyklėse nustatyta atitinkamo pločio vizualiai išsiskirianti teritorija ekologinės gamybos plotams nuo taršos apsaugoti.

Ekologinės gamybos žemės ūkio naudmenų ir (ar) pasėlių plotai vegetacijos periodu turi būti atskirti natūralia aiškiai matoma riba – skirtingi pasėliai, skirtingos pasėlių veislės, skirtingas žemės dirbimo būdas, tvora, griovys, želdinių juosta ar kelias, o tokios ribos nesant – pažymėti pastoviais riboženkliais, ir gali būti sertifikuojami, jeigu:

1. yra ne arčiau kaip 50 m nuo magistralinių kelių, ne arčiau kaip 10 m nuo krašto kelių pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį ir ne arčiau kaip l-5 m (atsižvelgiant į aplinkos sąlygas) nuo kitų kelių, matuojant atstumą nuo kelio briaunos

2. yra ne arčiau kaip 5-10 m nuo laukų, kuriuose naudojami sintetiniai pesticidai ir (ar) sintetinės trąšos arba atskirti nuo jų l-5 m pločio želdinių juosta;

3. yra ne arčiau kaip 1-5 m. nuo laukų, kuriose nenaudojami sintetiniai pesticidai ir (ar) sintetinės trąšos arba atskirta nuojų 1-5 m pločio želdinių juosta;

4. yra ne arčiau kaip 45 m nuo geležinkelių, įtrauktų į valstybinės reikšmės magistralinių linijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2004, Nr. 148-5355) ir regioninės reikšmės geležinkelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-453 (Žin., 2004, Nr. 137-5001), linijų;

5. yra ne arčiau kaip 500 m nuo regioninių, ne arčiau kaip 100 m nuo kitų buitinių atliekų sąvartynų ir ne arčiau kaip  50 m nuo tradicinio laidojimo kapinių;

 

Informacija apie VŠĮ „Ekoagros“ sertifikavimo įstaigą:

 

 

 

Originalų dokumentą galite atsisiųsti čia.